1918

1918.

December 26.

A csehszlovák hadsereg bevo­nul Eperjesre. december 29.

Bukarestben közzéte­szik I. Ferdinánd román király dekrétu­mát, amely kimondja Erdély és Románia egyesítését.

Az MSZDP Zemplén megyei pártgyűlése és a megye munkás-, paraszt- és katonatanácsainak gyűlése, továbbá a salgótarjáni munkásság csatlakozik a KMP-hez. — Bp-en megalakul a KMP ro­mán csoportja; elnök Henrik Kagan.

  1918.

  December 23.

  Philippe Berthelot tábornok, a Havasalföldön állomásozó Dunai Hadsereg parancsnoka, a bukaresti francia misszió vezetője jegy­zéket juttat el a magyar kormányhoz. Berthelot közli, hogy a román hadsereg-főpa­rancsnokságnak engedélyezte a belgrádi fegyverszünetben meg­szabott erdélyi demarkációs vonal átlé­pését. december 24.

  A kormány közzéteszi a de­cember 21-én kelt 1918: X. néptörvényt, amely Ruszka-Krajna néven területi autonó­miát biztosít a mo-i ruszinok­nak.

   1918.

   December 20.

   A Munkástanács elfogadja a Mo-i Szociáldemokrata Párt (MSZDP) földreformtervezetét. A tervezet főbb pontjai: a hitbizomány eltörlése; 500 holdas (az egyházak esetében 200 holdas) birtokmaximum; minden kisajátított föld az állam tulaj­dona, amit örökbérletbe adhat; a bérlő tulajdonosi jogokkal rendelkezik, föld­jét örökbe hagyhatja; a mezőgazdasági munkások munkaidejének szabályozá­sa; biztosítás.

    1918.

    December 12.

    Lemond Batthyány Tivadar gr. belügy-, Bartha Albert hadügy-, valamint Linder Béla tárca nélküli miniszter. A Népköztársaság kormánya Nagy Vincét belügyminiszterré, Kunfi Zsigmond tárca nélküli minisztert pedig munkaügyi és népjóléti miniszter­ré nevezi ki. A adügyi tárcát ideiglenesen Károlyi miniszterelnök veszi át, a tényleges irá­nyítást Böhm Vilmos hadügyi államtit­kár végzi. Baloghy Ernő miniszterel­nökségi, Rácz Gyula és Csizmadia Sán­dor földművelésügyi államtitkári kinevezést kap.

    A vallás- és közoktatásügyi miniszter közzéteszi december 7-én aláírt rendeletét, amely megszünteti a nők felvételét korlátozó intézkedéseket a Műegyetemen, a jogakadémiákon és a gyógyszerészi karokon.