1919.

Február 26.

A párizsi békekonferencián, a francia vezérkar javaslatára, a külügymi­niszterek tanácsa határo-zatot hoz a ma­gyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. március 17. Ennek értelmében a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagyká­roly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni, és tíz nap alatt befejezni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Az Mt határozatot hoz a nemzet­gyűlési választások április elejére történő kiírásáról. március 17.

  1919.

  Február 25.

  A bp-i rendőrség ellen­forradalmi tevékenység gyanúja miatt letartóztatja Szterényi József és Szurmay Sándor v. minisztereket.1

  Közzéteszik a február 22-én kelt 1919: XX. néptörvényt „a forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizet alá vételéről.”

  1. 1) Utóbb őrizetbe vették Mikes János gr. szombathelyi püspököt is.

  1919.

  Február 16.

  Közzéteszik a február 15-én kelt 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. A törvény részletesen felsorolja a kiosztásra kerülő földbirtoko­kat és a földhöz juttatandók körét. Az úri birtok felső határát 500 kh-­ban szabja meg, és elrendeli az ezen felüli rész kár­talanítás ellenében történő kisajátítását.

   1919.

   Február 14.

   A köztársasági elnök államtitkárrá nevezi ki Madzsar Jó­zsefet a munkaügyi és népjóléti miniszté­riumba, Somogyi Bélát a közokta­tásügyi minisztériumba.

   A párizsi békekonferencia Tho­mas Woodrow Wilson, az USA elnökének előterjesztésére elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapok­mányának tervezetét.