1919.

Március 30.

Kun Béla külügyi népbiztos táviratban értesíti a román, a jugoszláv és a csehszlovák kormányt, hogy a Tanácsköztársaság elvben elismeri terü­leti igényeiket.

Az FKt közzéteszi március 24-én kelt, XXIII. sz. rendeletét a Vörös Hadsereg felállításáról. — Közzéteszik az FKt XXV. sz. rendeletét a biztosítóintézetek köz­tulajdonba vételéről.

  1919.

  Március 29.

  Az FKt közzéteszi rendeletét az általános balesetbiztosításról és a biztosítási ös­szegek emeléséről; a nevelési és oktatási intézmé­nyek köztulajdonba vételéről.

  A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság elrendeli az egységes élel­mezés bevezetését.

  A Szociális Terme­lés Népbiztossága elrendeli az üzemek leltározását, az építőanyagok lefoglalá­sát, a szén- és kokszkészletek bejelentését.

  Kaposvárott kb. 1200 fővel megalakul a Vörös Hadsereg első ezrede.

  Vittorio Orlando olasz miniszterelnök a békekonferencia elé terjeszti Kun Béla külügyi népbiztos jegyzékét.

   1919.

   Március 26.

   Az FKt közzéteszi IX–XII. sz. rendele­tét a 20 munkásnál többet foglalkoztató ipari, bánya- és közlekedési üzemek, a pénzintézetek és a lakóházak államosításáról; az általános munka-kényszerről és a munkához való jogról.

   A Belügyi Népbiztosság közzéteszi 1. sz. rende­letét a csendőrség és a rendőrség megszüntetésé-ről, és a Vörös Őrség felállításáról.

    1919.

    Március 24.

    Kun Béla külügyi népbiztos jegyzéket intéz az antant­nagyhatalmakhoz. A jegyzék kinyilvánítja a Ta­nácsköztársaság békés szándékait; elis­meri az 1918. október 13-án aláírt belgrádi fegyverszüneti egyezményt, de elutasítja a március 20-ai Vix-jegyzéket. — A jegyzéket Kun Vittorio Orlando olasz miniszterelnök­höz juttatja el. március 29.

     1919.

     Március 22.

     A lapok közlik az FKt és a Mo-i Szocialista Párt „Mindenkihez!” c. kiáltványát. A Kun Béla és Pogány József által fogalmazott kiáltvány ki­nyilvánítja a proletár-diktatúrát, bejelen­ti a Tanácsköztársaságot, a két munkás­párt egyesülését, a bankok, a bányák és az üzemek államosítását, proletár hadsereg szervezését, a Szovjet-Oroszországgal való eszmei és fegyveres közösséget. — ­Közzéteszik az FK­t előző napon kelt, I. sz. rendeletét a statáriumról és II. sz. rendeletét a szesztila­lomról.

     Az OK(b)P VIII. kongresszusa üdvözli a Mo-i Tanácsköztársaságot.