1919.

Június 29.

Az FKt utasítja a Vörös Hadse­reg főparancsnokságát a Felvidéknek a Clemenceau-jegyzékben megszabott vona­lig történő kiürítésére. — Lemond Stromfeld Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. július 3.

A Szövetséges Központi Intézőbizottság népbiztoshelyetteseket nevez ki az ügyek vitelére. Külügyi Alpári Gyula és Bolgár Elek; belügyi Rónai Zoltán; hadügyi Mausz Rezső és Horovitz Jenő; közoktatásügyi Lukács György.

Németország aláírja a versailles-i békeszerződést.

  1919.

  Június 25.

  Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-hoz intézett táviratában biztosítékot kér a román csapatok ígért visszavonulá­sára.

  A Vörös Hadsereg forradalmi rögtönítélő törvényszéke, Szamuely Ti­bor elnöklete alatt, halálra ítél és kivé­geztet 19 kalocsai ellenforradalmárt.

   1919.

   Június 24.

   A Szövetséges Központi Intéző Bizott­ság újraválasztja az FKt-t. Elnök Garbai Sán­dor; elnökhelyettes Dovcsák Antal; népbiztosok: külügyi Kun Béla; had­ügyi Szántó Béla; belügyi Landler Jenő; igazságügyi Ágoston Péter; népjóléti és közegészségügyi Guth An­tal; közoktatásügyi Pogány József; né­met Kalmár Henrik; ruszin Stéfán Ágoston; Központi Ellenőrző Bizott­ság Hajdu Gyula, Rákosi Mátyás, Vanczák János; a Népgazdasági Tanács elnöke Varga Jenő, Nyisztor György, Lengyel Gyula, Bajáki Ferenc.

   A Vörös Hadsereg csapatai leverik a Duna melléki ellenforradalmat. Mintegy 2 ezer ellenforradalmár a déli demarkációs vonalon túlra menekül.

   Az FKt Kun Bé­lát kinevezi a Vörös Hadsereg helyettes parancsnokává.

   Ellenforradalmi puccskísérlet Bp-en.

    1919.

    Június 23.

    Ferdinand Foch marsall, az an­tant hadsereg főparancsnoka ulti­mátumot intéz a tanácskormányhoz. Foch kö­veteli, hogy június 24-én reggelig a Vörös Hadsereg szüntesse be a harci cselekmé­nyeket, és 28-áig vonuljon vissza a kijelölt határra. — Böhm Vilmos, a Vörös Hadsereg főparancsnoka elfogadja az ultimátumot, egyben biztosítékot kér a román csapatok visszavonulására. — Ez­zel létrejön a fegyverszünet a Tanács­köztársaság és Csehszlovákia közt.

     1919.

     Június 20.

     A Vörös Hadsereg megkezdi a visszavonulást a felvidéki arcvonalon.

     A Duna melléki ellenforradalom átterjed Tolna megye északi járásaira is. A Vörös Hadsereg főparancsnoksága Szamuely Tibort bízza meg az ellenfor­radalom leverésével.

     Közzéteszik az FKt rendeletét, amely a nagykorúság határát a betöltött 18. évben állapítja meg.

      1919.

      Június 18.

      Kun Béla külügyi népbiztos távirati választ ad Georges Clemenceau június 13-án kelt jegyzékre. Kun megerősíti: a Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján, de a jegyzékben megállapított határok képte­lenek. A hadműveleteket beszüntették, de a kiürítés módozataira közvetlen tárgyalást kér a csehszlovák és a román hadsereg megbízottaival.

      A Duna menti és Kalocsa környéki falvak lakos­sága tiltakozik a sorozások és a rekvirá­lások ellen. Ellenforradalmi fölkelés tör ki. A direktóriumokat lemondatják vagy eltávolítják, a helyi vörös őrségek átállnak vagy elmenekülnek.