1921

1921.

December 22.

A kormány és a MSZDP megállapo­dást köt (az ún. Bethlen—Peyer-pak­tum). Az MSZDP tartóz­kodik a politikai sztrájkoktól; lemond a köztársasági propagandáról; külpo­litikai kérdésekben „aktív propagandát fejt ki Mo javára”; „a polgá­ri osztályokkal gazdasági téren koope­rációra hajlandó”; csökkenti agitációját a földmunkások körében; lemond a postások, vasutasok és közalkalmazot­tak szervezéséről és a liberális blokkal való szövetkezésről; a polgári társada­lommal való együttműködést „kifeje­zésre juttatja”. A kormány biztosítja a szakszervezetek szabad működését, ígé­retet tesz a gyorsított bírósági eljárás megszüntetésére, a politikai amnesztiá­ra és a munkás-biztosítás reformjára.

  1921.

  December 21.

  Az Ngy elfogadja a testnevelésről szóló 1921: LIII. tc.-et. A törvény elrendeli Testnevelési Főiskola és Nemzeti Stadion felállítását; az ezer fősnél nagyobb kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági üzemek kötelesek sport­teret és gyakorlótermet építeni; az elemi oktatásból már kikerült, elsősorban munkás- és parasztfiatalok katonai elő­képzésére felállítja a levente intéz­ményt.

   1921.

   November 26.

   Bethlen István gr. miniszterelnök meg­hirdeti a konszolidáció programját. Bethlen szociális békét javasol, és együttműködési készségét fejezi ki mindazokkal, akik hajlandók közremű­ködni az ország újjáépítésében. Egyúttal egysé­ges kormányzópárt megalakítására szó­lítja fel a pártokat.