1987.

június 25.

Az Ogy zárt ülésén elfogadja az MSZMP KB és a HNF OT személycserékre vonatkozó javaslatait. Fölmentik tisztségéből Losonczi Pált; az ET új elnöke Németh Károly. 1988. június 29. Lázár György helyett Grósz Károlyt választják az Mt elnökévé. 1988. november 24. A nyugdíjba vonuló Czinege Lajos helyett Horváth Istvánt választják miniszterelnök-helyettessé. — Medgyessy Péter pénzügyminiszter beszámolójában közli, hogy az államháztartás hiánya 1986-ban a tervezett kétszerese volt. A képviselők, 5 ellenszavazattal és 14 tartózkodás mellett, elfogadják az 1986. évi költségvetés zárszámadását.

    1987.

    június 23.

    Ülést tart az MSZMP KB. — A testület személyi változásokról határoz. A KB tagjává választják Beck Tamást, Gyuricza Lászlót, Iványi Pált, Medgyessy Pétert, Németh Miklóst, Petrovszki Istvánt és Tatai Ilonát. Lázár Györgyöt megválasztják az MSZMP főtitkárhelyettesévé. Losonczi Pál és Sarlós István helyett a PB tagjává választják Berecz Jánost és Csehák Juditot. A KB új titkárai: Fejti György (fegyveres erők), Lukács János (párt- és tömegszervezetek), Németh Miklós (gazdaság). — A KB javaslatot tesz állami tisztségek betöltésére. június 25. — Az MSZMP Bp-i Bizottsága Grósz Károly helyett Havasi Ferencet választja első titkárrá.

      Nagy Imre és társai kivégzésének 29. évfordulóján, nagyszámú rendőr és mintegy 50-60 ember jelenlétében, szimbolikusan Batthyány–Nagy Imre-emlékmécsessé nyilvánítják a bp-i Batthyány-örökmécsest. — Bp-en Nagy Imre rehabilitálását követelő röplap jelenik meg több száz példányban. — Este Philip Tibor lakásán megemlékezést tartanak, amelyen Lőcsei Pál, Szalai Pál és Pákh Tibor mond beszédet, és felolvassák Nagy Erzsébet üzenetét.